Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.

zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego ceramicapromat.pl


§ 1.

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Promat sp. z o.o. oraz Użytkowników Serwisu www.ceramicapromat.pl, a także zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis internetowy (Serwis) w domenie www.ceramicapromat.pl prowadzony jest przez Promat sp.z o.o., z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Elektryczna 4, NIP: 8732843972, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000135108, kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN, nr telefonu: +48 14 628 36 88, nr faksu: +48 14 628 36 89, adres poczty elektronicznej: promat@ceramicapromat.pl, zwaną dalej Promat.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Serwisu internetowego, w szczególności dokonująca zakupów. Użytkownikiem Serwisu mogą być wyłącznie rezydenci Polski.

4. Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ceramicapromat.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

 

§ 2

Rejestracja konta użytkownika w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna.

Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta Użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z Serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do Użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno konto Użytkownika założone z wykorzystaniem jednego adresu poczty elektronicznej.

Użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo hasła do Serwisu i zobowiązuje się do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia hasła każdorazowo przy logowaniu się do Serwisu.

Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść i obowiązywanie.

Z chwilą skutecznego zarejestrowania konta w Serwisie, między Użytkownikiem a Promat zawarta zostaje na odległość, na czas nieokreślony, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegająca na utrzymywaniu przez Promat w Serwisie konta Użytkownika, umożliwiającego mu zakup towarów lub zamówienie usług dostępnych w Serwisie. Użytkownik (Konsument) może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Każda ze stron umowy może wypowiedzieć umowę, o której mowa w punkcie 6 powyżej, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego.

Elementem procesu rejestracji jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub odmowa zgody.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń. Usuwając dane Użytkownika Promat usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych. Dotyczy to sytuacji w której Promat stwierdził nadużycie Regulaminu.

 

§ 3

1. Warunki umowy zawieranej między Promat i Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204).

2. Serwis dla prawidłowego działania korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyrażenie przez Użytkownika zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powodującej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przeglądarek internetowych, funkcje zabezpieczeń) wyłącza możliwość prawidłowego korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu

 

§ 4

1. Promat podejmuje czynności zabezpieczające w celu zapewnienia poufności danych przekazywanych przez Użytkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie będących danymi osobowymi).

2. Dane osobowe przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę; chronione są przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie.

4. W celu pełnego korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swoich danych w postaci: imienia, nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy (w przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi), adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą), numeru telefonu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy, adresu, adresu dostawy, numeru NIP, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uniemożliwia dokonanie zamówienia.

5. Dla poprawnego zarejestrowania się w Serwisie, podczas wypełniania formularza rejestracyjnego niezbędne jest złożenie przez Użytkowników będących osobą fizyczną, oświadczenia o treści znajdującej się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Promat sp.z o.o., z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Elektryczna 4, NIP: 8732843972, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000135108.

7. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska (lub nazwy), adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu udostępniane będą przewoźnikom w celu wykonania transportu zamówionego towaru do Użytkownika.

8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Promat, gdy obowiązek udostępnienia będzie spoczywał na Promat z mocy obowiązującego prawa.

9. Użytkownik w każdym momencie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 5

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Serwisu ceramicapromat.pl w chwili składania zamówienia.

Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Serwisie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. W procesie komunikowania się Promat z Użytkownikiem dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie Serwisu www.ceramicapromat.pl. W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie Serwisu ww.ceramicapromat.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Promat są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech.

 

§ 6

Składanie zamówień w Sklepie Internetowym ceramicapromat.pl, odbywa się poprzez:

• dodawanie artykułów do „koszyka” oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w Serwisie,

• wysłanie e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru na adres sklepu promat@ceramicapromat.pl

Powyższe czynności oznaczają akceptację zapoznania się z Regulaminem sklepu dostępnym pod adresem : https://ceramicapromat.pl/content/3-regulamin-sklepu

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Promat danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).

Przy każdym zamówieniu pobierana jest zaliczka w wysokości 50% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto prowadzone przez Bank: ING Bank Śląski S.A.

Nr rachunku: 42-1050-1722-1000-0090-3132-6292.

 

§ 7

Każde zamówienie składane w Serwisie www.ceramicapromat.pl musi zostać potwierdzone przez Promat a następnie przez Użytkownika. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Promat skontaktuje się z Użytkownikiem drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

• potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów,

• kalkulację kosztów dostawy,

• adres dostawy,

• termin realizacji zamówienia.

2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Użytkownika (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych Serwisu.

3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Promat, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Użytkownik będzie poinformowany w ramach warunków realizacji zamówienia.

4. W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Promat może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą, wystawioną przez Promat.

5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Promat, Użytkownik przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres promat@ceramicapromat.pl

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia i wpłatą zaliczki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Promat a Użytkownikiem.

Wraz z zamówionym towarem Użytkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres fakturę lub paragon.

 

§ 8

1. Na prośbę Użytkownika, przekazaną e-mailem Promat może dokonać zmian w złożonym przez Użytkownika zamówieniu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Zmianę Promat potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia.

2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub fax z Promat. Użytkownik, który jest zarejestrowany w Serwisie, może sprawdzić stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do Serwisu.

3. Na prośbę Użytkownika, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Promat może anulować realizację zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

 

§ 9

1. Płatności za transakcję zakupu towarów można dokonać wyłącznie w polskich złotych (PLN): Inna waluta jest dozwolona tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą Promat

a) płatność przy odbiorze dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji gdy towar odbierany jest w siedzibie Promat w Tarnowie przy ul. Elektrycznej 4,

b) wpłata na rachunek bankowy całości lub części ceny przed dostawą towaru, na podstawie zaakceptowanych przez Użytkownika warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane Promat, niezbędne do realizacji przelewu. Promat, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Użytkownik podaje numer zamówienia. Na prośbę Użytkownika Promat zobowiązuje się do przesłania drogą internetową faktury zaliczkowej w formacie PDF.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 

§ 10

1. Dostawy produktów zamawianych w Serwisie realizowane są na terytorium całego kraju.

2. Użytkownik posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

• odbiór osobisty z magazynu Promat,

• przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez Promat i przedstawiany Użytkownikowi do akceptacji.

3. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Promat realizuje zamówienie towaru w ciągu 2 dni roboczych od skutecznego złożenia zamówienia (z tym wyjątkiem, że w przypadku wybrania przez Użytkownika płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Promat realizuje zamówienie towaru w ciągu 4 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Promat odpowiednią kwotą). Towar wydawany jest kurierowi w czasie do 48 godzin od skutecznego złożenia zamówienia (bądź uznania rachunku bankowego Promat) i dostarczany jest w czasie do 48 godzin od daty wydania towaru przewoźnikowi. W wyjątkowych sytuacjach, termin ten może ulec wydłużeniu o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

4. Towary dostarczane są w dniach roboczych w godzinach 8 – 17.

5. Transport towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowiązany jest tę czynność wykonać we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

6. W przypadku nieobecności Odbiorcy kurier pozostawi awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać towar lub zamówić kolejną dostawę. Termin ustalenia odbioru lub kolejnej dostawy towaru przez Odbiorcę wynosi 2 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Po bezskutecznym upływie tego terminu towar zostaje zwrócony do Promat, który ma prawo żądać od Użytkownika kosztów zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru wynika z cennika usług transportowych, o którym mowa w punkcie 2.

7. Odbiór przesyłki Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przedłożonych przez kuriera.

8. Uprasza się o sprawdzenie stanu przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń przesyłki w momencie dokonywania odbioru przesyłki. Jeżeli to możliwe, prosimy także o sprawdzenie zawartości przesyłki pod względem ubytków lub uszkodzeń oraz zgodności ilości towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki prosimy opisać w protokole lub na liście przewozowym w obecności kuriera. Sprawdzenie stanu przesyłki i spisanie protokołu pomoże ustalić ewentualną odpowiedzialność przewoźnika za stan przesyłki (choć nie jest warunkiem złożenia reklamacji).

9. W przypadku gdy Odbiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki muszą być opisane w protokole reklamacyjnym lub na liście przewozowym w obecności kuriera.

10. Jeżeli po odebraniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, prosimy niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosić reklamację. Reklamację można zgłosić zarówno do przewoźnika (firmy kurierskiej), jak i Promat.

11. Promat rozpatrując reklamację dotyczącą ubytków lub uszkodzeń w transporcie prosi Użytkownika o załączenie zdjęć uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalających rozpatrzyć reklamację. Współpraca Użytkownika z Promat w kwestii zgłaszania i rozpatrywania reklamacji może pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przesłanie zdjęć uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 11

Warunki reklamacji dla użytkowników niebędących konsumentami

1. Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru lub usługi.

2. Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu.

3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie na adres: Promat sp. z o.o. ul. Elektryczna 4, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy” lub elektronicznie (na adres: promar@ceramicapromat.pl)

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko (albo nazwę), adres Użytkownika, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, numer zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji oraz załączenie dokumentacji zdjęciowej.

5. Użytkownik, który złożył reklamację, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia efekcie na piśmie oraz listem elektronicznym (e-mailem).

6. Wszelkie spory związane z wykonywaniem umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Promat.

 

§ 12

Warunki reklamacji dla użytkowników będących konsumentami

Promat zobowiązana jest dostarczyć Użytkownikowi towary bez wad. Regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w przepisach o rękojmi: w art. 556 oraz 5561-5563, oraz w udzielonej gwarancji, o której mowa w punkcie 2 poniżej.

2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Treść gwarancji (dla towarów, które są nią objęte) obejmuje w szczególności obowiązki gwaranta i czas trwania gwarancji; dostępna jest na stronie www.ceramicapromat.pl i dołączana jest do każdej faktury lub paragonu.

3. Użytkownik ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o rękojmi lub gwarancji, jeżeli gwarancja została udzielona.

4. Użytkownik ma także prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej innych usług oraz funkcjonowania Serwisu.

5. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie (na adres: Promat sp. z o.o. ul. Elektryczna 4, 33-100 Tarnów z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”).

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub usługi, udokumentowanie, że towar został zakupiony lub usługa została zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

7. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji dotyczących wad towarów Promat może dokonać szczegółowych oględzin towaru na miejscu u Użytkownika, wykonać dokumentację fotograficzną, może pobrać do badań laboratoryjnych próbki z reklamowanej partii towarów i sporządza protokół oględzin. Na podstawie zgromadzonych informacji i materiałów, a także postanowień niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Promat podejmuje decyzję co do uznania lub nieuwzględnienia reklamacji, informując o tym Użytkownika.

8. W przypadku reklamacji towaru z tytułu rękojmi Promat ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania żądania wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny z określeniem kwoty, o jaką cena ma być obniżona.

9. Użytkownik powiadomiony zostanie o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie.

10. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może skorzystać w szczególności z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do tych procedur znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

§ 13

1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny na warunkach wskazanych poniżej.

2. Termin do odstąpienia od umowy zakupu towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie towaru (np. Odbiorca).

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Promat o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres promat@ceramicapromat.pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Promat prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towaru Promat zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Promat), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Promat została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Promat dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Promat wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Promat o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni. Towar powinien być w należyty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przykład w sposób zbliżony do tego, w jaki towar był opakowany w trakcie transportu do Użytkownika). W przypadku osobistego odbioru towaru przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebrał.

8. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę zbliżoną do kosztów wysyłki towaru do Użytkownika, jakie wynikają z cennika zamieszczonego na stronie www.ceramicapromat.pl.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 14

Promat dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny 24 godziny na dobę.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest używanie sprzętu spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+, Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.

Dla zapewnienia prawidłowego odwzorowania towarów dostępnych w Serwisie, na monitorze urządzenia, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu, niezbędne jest skalibrowanie monitora tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi monitora.

Korzystanie z Serwisu za pomocą sieci wiąże się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w szczególności w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisję informacji za pomocą sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy łamania haseł. Promat dokłada należytej staranności w celu prawidłowego zabezpieczenia działania serwisu.

 

§ 15

1. Promat może zmieniać Regulamin. Zmiany Regulaminu są skuteczne po upływie terminu wskazanego przez Promat, nie krótszego, niż jeden miesiąc od momentu poinformowania Użytkownika o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu i udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu.

2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym w punkcie poprzedzającym terminie wypowiedzieć umowę z Promat w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Upływ terminu wypowiedzenia skutkuje rozwiązaniem umowy i brakiem możliwości korzystania z Serwisu w charakterze Użytkownika.

§ 16

1. Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub podanie powodu ograniczenia tego prawa (np. naruszone opakowanie płyty DVD).

Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej..

2. Prawo do odstąpienia  od umowy nie przysługuje w przypadku produktów produkowanych na zamówienie klienta

3. Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący

4. Informacja o procedurze reklamacyjnej.

Reklamacje należy zgłaszać w formie elektronicznej, na adres e-mail: sklep@ceramicapromat.pl lub pisemnie na adres ul. Elektryczna 4 33-100 Tarnów. O reklamacji odnośnie towaru poinformowany zostaje producent. Reklamacje konsumentów są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia do Sprzedającego.

W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej, na adres e-mail Sprzedającego, o którym mowa w punkcie powyżej, reklamacje należy zgłaszać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do godz. 16:00. W przypadku jeżeli reklamacja wpłynie na adres e-mail Sprzedającego po godz 16:00, przyjmuje się, że została dostarczona Sprzedającemu, w następnym dniu roboczych (przypadającym w dniach od poniedziałku do piątku), następującym po dniu jej zgłoszenia i od następnego dnia roboczego będzie liczony przez Sprzedającego, termin 14 dni, o którym mowa w punkcie zdanie trzecie.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w związku z faktem, iż Sprzedający nie posiada zapasu sprzedawanych towarów, ewentualna wymiana lub naprawa towaru (jeżeli reklamacja uznana zostanie za uzasadnioną) trwać będzie nie dłużej niż 30 dni, chyba, że produkty niezbędne do naprawy nie będą dostępne u ich producenta lub dystrybutora.

4. Informacja o możliwych formach płatności.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta

 płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

5. Informacja o gwarancji.

Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta

6. Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 25 zł do 3000 zł  i  jest zależny od gabarytu przysyłki.