Information about cookie files.
Serwis u篡wa informacji zapisanych za pomoc plik闚 cookie oraz innych rozwi您a informatycznych pozwalaj帷ych na personalizacj tre軼i do potrzeb u篡tkownika oraz w celach statystycznych.
Je瞠li nie wyra瘸sz zgody na ich zapisywanie, powiniene opu軼i stron lub zmieni ustawienia dotycz帷e cookies w przegl黿darce.
Korzystanie z naszych serwis闚 internetowych bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Ukryj t informacj
Sklep online / Regulamin
Tw鎩 koszyk: 0,00 z
do kasy
 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego ceramicapromat.pl

 

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, okre郵aj帷ym prawa i obowi您ki Promat sp. z o.o. oraz U篡tkowników Serwisu www.ceramicapromat.pl, a tak瞠 zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis internetowy (Serwis) w domenie www.ceramicapromat.pl prowadzony jest przez Promat sp.z o.o., z siedzib 33-100 Tarnów, ul. Elektryczna 4, NIP: 8732843972, wpisan do Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Krakowa-字ódmie軼ia w Krakowie, XII Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000135108, kapita zak豉dowy: 50.000,00 PLN, nr telefonu: +48 628 36 88, nr faksu: +48 628 36 89, adres poczty elektronicznej: promat@ceramicapromat.pl, zwan dalej Promat.

3. U篡tkownik – osoba fizyczna posiadaj帷a pe軟 lub ograniczon zdolno嗆 do czynno軼i prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej ale posiadaj帷a zdolno嗆 prawn, korzystaj帷a z Serwisu internetowego, w szczególno軼i dokonuj帷a zakupów. U篡tkownikiem Serwisu mog by wy陰cznie rezydenci Polski.

4. Konsument - klient b璠帷y osob fizyczn, dokonuj帷y zakupów w Sklepie Internetowym ceramicapromat.pl w zakresie niezwi您anym bezpo鈔ednio z jego dzia豉lno軼i gospodarcz lub zawodow (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

 

§ 2

 1. Rejestracja konta u篡tkownika w Serwisie jest dobrowolna oraz bezp豉tna.

 2. U篡tkownik mo瞠 zarejestrowa si w Serwisie, wype軟iaj帷 specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta U篡tkownika, które pozwala w pe軟i korzysta z Serwisu, w szczególno軼i – ze specjalnych ofert skierowanych do U篡tkowników zarejestrowanych, mo磧iwo軼i 郵edzenia stanu realizacji zamówie, i innych.

 3. Jeden U篡tkownik mo瞠 mie tylko jedno konto U篡tkownika za這穎ne z wykorzystaniem jednego adresu poczty elektronicznej.

 4. U篡tkownik odpowiada za bezpiecze雟two has豉 do Serwisu i zobowi您uje si do nie udost瘼niania has豉 osobom trzecim. U篡tkownik jest zobowi您any do wprowadzenia has豉 ka盥orazowo przy logowaniu si do Serwisu.

 5. Elementem procesu rejestracji jest zapoznanie si z niniejszym Regulaminem i wyra瞠nie zgody na jego tre嗆 i obowi您ywanie.

 6. Z chwil skutecznego zarejestrowania konta w Serwisie, mi璠zy U篡tkownikiem a Promat zawarta zostaje na odleg這嗆, na czas nieokre郵ony, umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn, polegaj帷a na utrzymywaniu przez Promat w Serwisie konta U篡tkownika, umo磧iwiaj帷ego mu zakup towarów lub zamówienie us逝g dost瘼nych w Serwisie. U篡tkownik (Konsument) mo瞠 odst徙i od umowy o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.

 7. Ka盥a ze stron umowy mo瞠 wypowiedzie umow, o której mowa w punkcie 6 powy瞠j, bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesi璚znego.

 8. Elementem procesu rejestracji jest wyra瞠nie zgody na przetwarzanie danych osobowych, lub odmowa zgody.

 9. Konto U篡tkownika mo瞠 zosta zablokowane lub usuni皻e bez wcze郾iejszych uprzedze. Usuwaj帷 dane U篡tkownika Promat usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych. Dotyczy to sytuacji w której Promat stwierdzi nadu篡cie Regulaminu.

 

§ 3

1. Warunki umowy zawieranej mi璠zy Promat i U篡tkownikiem z wykorzystaniem Serwisu reguluje niniejszy Regulamin oraz przepisy powszechnie obowi您uj帷e, w tym w szczególno軼i Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (Dz.U.2002.144.1204).

2. Serwis dla prawid這wego dzia豉nia korzysta z plików cookies, dlatego warunkiem korzystania z Serwisu jest wyra瞠nie przez U篡tkownika zgody (lub braku zgody) na korzystanie z plików cookies Korzystanie z oprogramowania lub funkcji komputera powoduj帷ej blokowanie plików cookies (np. programy antywirusowe, funkcje przegl康arek internetowych, funkcje zabezpiecze) wy陰cza mo磧iwo嗆 prawid這wego korzystania z niektórych funkcjonalno軼i Serwisu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez U篡tkownika tre軼i o charakterze bezprawnym z wykorzystaniem Serwisu

 

§ 4

1. Promat podejmuje czynno軼i zabezpieczaj帷e w celu zapewnienia poufno軼i danych przekazywanych przez U篡tkowników (zarówno danych osobowych, jak i danych nie b璠帷ych danymi osobowymi).

2. Dane osobowe przetwarzane s z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa 鈔odków technicznych i organizacyjnych, zapewniaj帷ych ich ochron; chronione s przed dost瘼em osób nieupowa積ionych zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych oraz ustaw o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn.

3. Dane osobowe U篡tkownika przechowywane s na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie.

4. W celu pe軟ego korzystania z wszystkich funkcji Serwisu, U篡tkownik zobowi您any jest do podania swoich danych w postaci: imienia, nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy (w przypadku podmiotów nie b璠帷ych osobami fizycznymi), adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP U篡tkownicy prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz), numeru telefonu poprzez wype軟ienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w postaci: imienia i nazwiska (w przypadku osób fizycznych), nazwy, adresu, adresu dostawy, numeru NIP, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, uniemo磧iwia dokonanie zamówienia.

5. Dla poprawnego zarejestrowania si w Serwisie, podczas wype軟iania formularza rejestracyjnego niezb璠ne jest z這瞠nie przez U篡tkowników b璠帷ych osob fizyczn, o鈍iadczenia o tre軼i znajduj帷ej si w za陰czniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z prowadzeniem Serwisu jest Promat sp.z o.o., z siedzib 33-100 Tarnów, ul. Elektryczna 4, NIP: 8732843972, wpisana do Krajowego Rejestru S康owego prowadzonego przez S康 Rejonowy dla Krakowa-字ódmie軼ia w Krakowie, XII Wydzia Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000135108.

7. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska (lub nazwy), adresu dostawy, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu udost瘼niane b璠 przewo幡ikom w celu wykonania transportu zamówionego towaru do U篡tkownika.

8. Dane osobowe mog zosta udost瘼nione przez Promat, gdy obowi您ek udost瘼nienia b璠zie spoczywa na Promat z mocy obowi您uj帷ego prawa.

9. U篡tkownik w ka盥ym momencie ma prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 5

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mog by produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Serwisu ceramicapromat.pl w chwili sk豉dania zamówienia.

 2. Wszystkie ceny towarów znajduj帷ych si w Serwisie s podane w polskich z這tych i zawieraj podatek VAT (ceny brutto).

3. W procesie komunikowania si Promat z U篡tkownikiem dopuszczona jest mo磧iwo嗆 sk豉dania przez obydwie strony propozycji innych ni wymienione w ofercie Serwisu www.ceramicapromat.pl. W szczególno軼i dopuszczona jest mo磧iwo嗆 ustalenia warunków transakcji innych ni standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

4. Produkty oferowane w sklepie s fabrycznie nowe i posiadaj wymagane atesty i zezwolenia dopuszczaj帷e do obrotu na terenie Polski.

 1. Zawarto嗆 Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy s u篡wane w celach identyfikacyjnych i mog by zastrze穎nymi znakami towarowymi odpowiednich w豉軼icieli.

 3. Zdj璚ia prezentuj帷e produkty b璠帷e w ofercie Serwisu ww.ceramicapromat.pl maj charakter pogl康owy i mog nie oddawa w ca這軼i rzeczywistego wygl康u produktu ani nie pokazywa wszystkich szczegóów. Pracownicy Promat s gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i w徠pliwo軼i dotycz帷e wygl康u produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech.

 

§ 6

 1. Sk豉danie zamówie w Sklepie Internetowym ceramicapromat.pl, odbywa si poprzez:

dodawanie artykuów do „koszyka” oraz wype軟ienie standardowego formularza zamówienia w Serwisie,

wys豉nie e-maila potwierdzaj帷ego przyj璚ie zamówienia, zawieraj帷ego dane dotycz帷e zamawianego towaru na adres sklepu promat@ceramicapromat.pl

Powy窺ze czynno軼i oznaczaj akceptacj zapoznania si z Regulaminem sklepu dost瘼nym pod adresem : http://www.ceramicapromat.pl/index.php?site=3&regulamin=true

 1. Z這瞠nie zamówienia jest równoznaczne ze zgod na przechowywanie i przetwarzanie przez Promat danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135).

 2. Przy ka盥ym zamówieniu pobierana jest zaliczka w wysoko軼i 40% warto軼i zamówienia, któr nale篡 wp豉ci na konto prowadzone przez PKO S.A. Nr: 80 1240 1910 1111 0000 1659 2742.

 

§ 7

 1. Ka盥e zamówienie sk豉dane w Serwisie www.ceramicapromat.pl musi zosta potwierdzone przez Promat a nast瘼nie przez U篡tkownika. W celu potwierdzenia zawarto軼i zamówienia oraz doprecyzowania szczegóów, w ci庵u 2 dni roboczych od z這瞠nia zamówienia, pracownik Promat skontaktuje si z U篡tkownikiem drog internetow lub telefoniczn i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmuj帷e w szczególno軼i:

potwierdzenie rodzaju, ilo軼i oraz warto軼i zamawianych towarów,

kalkulacj kosztów dostawy,

adres dostawy,

termin realizacji zamówienia.

2. W przypadku braku mo磧iwo軼i potwierdzenia zamówienia wynikaj帷ego np. z winy U篡tkownika (b喚dny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wys豉ne poczt e-mail), z這穎ne zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostaj usuni皻e z bazy danych Serwisu.

3. Dostawa towaru, który znajduje si na stanie magazynowym Promat, nast瘼uje w ci庵u do 5 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie b璠zie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym U篡tkownik b璠zie poinformowany w ramach warunków realizacji zamówienia.

4. W przypadku z這瞠nia przez U篡tkownika zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej warto軼i, Promat mo瞠, w procesie potwierdzenia zamówienia, za膨da wp豉ty zaliczki na poczet realizacji zamówienia lub przedp豉ty pe軟ej warto軼i zamówienia, co b璠zie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedp豉ta taka b璠zie udokumentowana faktur, wystawion przez Promat.

5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Promat, U篡tkownik przesy豉 akceptacj tych warunków drog internetow na adres promat@ceramicapromat.pl

 1. Z chwil potwierdzenia przyj璚ia zamówienia wraz z akceptacj warunków realizacji zamówienia i wp豉t zaliczki dochodzi do zawarcia umowy sprzeda篡 towaru pomi璠zy Promat a U篡tkownikiem.

 2. Wraz z zamówionym towarem U篡tkownik otrzymuje na wskazany przez siebie adres faktur lub paragon.

 

§ 8

1. Na pro軸 U篡tkownika, przekazan e-mailem Promat mo瞠 dokona zmian w z這穎nym przez U篡tkownika zamówieniu w ci庵u maksymalnie 2 dni roboczych od jego z這瞠nia, pod warunkiem, 瞠 nie zosta這 ono jeszcze zrealizowane. Zmian Promat potwierdza poprzez przes豉nie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia.

2. Aby sprawdzi stan realizacji zamówienia, nale篡 skontaktowa si poprzez email lub fax z Promat. U篡tkownik, który jest zarejestrowany w Serwisie, mo瞠 sprawdzi stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do Serwisu.

3. Na pro軸 U篡tkownika, przekazan e-mailem lub telefonicznie, w ci庵u maksymalnie 2 dni roboczych od z這瞠nia zamówienia, Promat mo瞠 anulowa realizacj zamówienia, pod warunkiem, 瞠 nie zosta這 ono jeszcze zrealizowane.

 

§ 9

1. P豉tno軼i za transakcj zakupu towarów mo積a dokona wy陰cznie w polskich z這tych (PLN): Inna waluta jest dozwolona tylko w wyj徠kowych przypadkach za zgod Promat

a) p豉tno嗆 przy odbiorze dotyczy tylko i wy陰cznie sytuacji gdy towar odbierany jest w siedzibie Promat w Tarnowie przy ul. Elektrycznej 4,

b) wp豉ta na rachunek bankowy ca這軼i lub cz窷ci ceny przed dostaw towaru, na podstawie zaakceptowanych przez U篡tkownika warunków realizacji zamówienia, w których b璠zie wyszczególniony zamówiony towar, jego warto嗆, termin realizacji oraz podane b璠 wszystkie dane Promat, niezb璠ne do realizacji przelewu. Promat, niezw這cznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej warto軼i na koncie bankowym, przyst徙i do realizacji zamówienia. W tytule przelewu U篡tkownik podaje numer zamówienia. Na pro軸 U篡tkownika Promat zobowi您uje si do przes豉nia drog internetow faktury zaliczkowej w formacie PDF.

 

§ 10

1. Dostawy produktów zamawianych w Serwisie realizowane s na terytorium ca貫go kraju.

2. U篡tkownik posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

odbiór osobisty z magazynu Promat,

przesy趾a kurierska firm spedycyjn. Koszt dostawy okre郵a cennik firmy kurierskiej dostarczaj帷ej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy sk豉daniu zamówienia a nast瘼nie potwierdzany przez Promat i przedstawiany U篡tkownikowi do akceptacji.

3. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dost瘼no軼i danego towaru. Promat realizuje zamówienie towaru w ci庵u 2 dni roboczych od skutecznego z這瞠nia zamówienia (z tym wyj徠kiem, 瞠 w przypadku wybrania przez U篡tkownika p豉tno軼i za pomoc przelewu na rachunek bankowy Promat realizuje zamówienie towaru w ci庵u 4 dni roboczych od uznania rachunku bankowego Promat odpowiedni kwot). Towar wydawany jest kurierowi w czasie do 48 godzin od skutecznego z這瞠nia zamówienia (b康 uznania rachunku bankowego Promat) i dostarczany jest w czasie do 48 godzin od daty wydania towaru przewo幡ikowi. W wyj徠kowych sytuacjach, termin ten mo瞠 ulec wyd逝瞠niu o czym U篡tkownik zostanie poinformowany.

4. Towary dostarczane s w dniach roboczych w godzinach 8 – 17.

5. Transport towarów o wadze przekraczaj帷ej 30 kilogramów nie obejmuje wniesienia towaru do domu lub lokalu. Odbiorca zobowi您any jest t czynno嗆 wykona we w豉snym zakresie i na w豉sn odpowiedzialno嗆.

6. W przypadku nieobecno軼i Odbiorcy kurier pozostawi awizo z informacj, kiedy i gdzie mo積a odebra towar lub zamówi kolejn dostaw. Termin ustalenia odbioru lub kolejnej dostawy towaru przez Odbiorc wynosi 2 dni liczone od daty pozostawienia awizo. Po bezskutecznym up造wie tego terminu towar zostaje zwrócony do Promat, który ma prawo 膨da od U篡tkownika kosztów zwrotu towaru. Koszt zwrotu towaru wynika z cennika us逝g transportowych, o którym mowa w punkcie 2.

7. Odbiór przesy趾i Odbiorca potwierdza podpisem na dokumentach przed這穎nych przez kuriera.

8. Uprasza si o sprawdzenie stanu przesy趾i pod wzgl璠em ubytków lub uszkodze przesy趾i w momencie dokonywania odbioru przesy趾i. Je瞠li to mo磧iwe, prosimy tak瞠 o sprawdzenie zawarto軼i przesy趾i pod wzgl璠em ubytków lub uszkodze oraz zgodno軼i ilo軼i towarów z zamówieniem. Wszelkie zastrze瞠nia odno郾ie stanu przesy趾i prosimy opisa w protokole lub na li軼ie przewozowym w obecno軼i kuriera. Sprawdzenie stanu przesy趾i i spisanie protoko逝 pomo瞠 ustali ewentualn odpowiedzialno嗆 przewo幡ika za stan przesy趾i (cho nie jest warunkiem z這瞠nia reklamacji).

9. W przypadku gdy Odbiorc jest podmiot prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz wszelkie zastrze瞠nia odno郾ie stanu przesy趾i musz by opisane w protokole reklamacyjnym lub na li軼ie przewozowym w obecno軼i kuriera.

10. Je瞠li po odebraniu przesy趾i ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedaj帷e si z zewn徠rz zauwa篡 przy odbiorze, prosimy niezw這cznie, nie pó幡iej, ni w ci庵u 7 dni od przyj璚ia przesy趾i zg這si reklamacj. Reklamacj mo積a zg這si zarówno do przewo幡ika (firmy kurierskiej), jak i Promat.

11. Promat rozpatruj帷 reklamacj dotycz帷 ubytków lub uszkodze w transporcie prosi U篡tkownika o za陰czenie zdj耩 uszkodzonego towaru oraz innych informacji pozwalaj帷ych rozpatrzy reklamacj. Wspó逍raca U篡tkownika z Promat w kwestii zg豉szania i rozpatrywania reklamacji mo瞠 pomóc w ustaleniu ewentualnej odpowiedzialno軼i przewo幡ika (firmy kurierskiej) za uszkodzenia towaru. Przes豉nie zdj耩 uszkodzonego towaru i innych informacji, o których mowa w niniejszym punkcie, nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 11

Warunki reklamacji dla u篡tkowników nieb璠帷ych konsumentami

1. U篡tkownik ma prawo do reklamacji towaru lub us逝gi.

2. U篡tkownik ma tak瞠 prawo do zg豉szania reklamacji dotycz帷ej funkcjonowania Serwisu.

3. Reklamacje powinny by zg豉szane na pi鄉ie na adres: Promat sp. z o.o. ul. Elektryczna 4, 33-100 Tarnów, z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy” lub elektronicznie (na adres: promar@ceramicapromat.pl)

4. Zg這szenie reklamacyjne powinno zawiera imi, nazwisko (albo nazw), adres U篡tkownika, numer NIP, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub us逝gi, numer zamówienia, wskazanie przyczyny reklamacji oraz za陰czenie dokumentacji zdj璚iowej.

5. U篡tkownik, który z這篡 reklamacj, powiadomiony zostanie o wyniku jej rozpatrzenia efekcie na pi鄉ie oraz listem elektronicznym (e-mailem).

6. Wszelkie spory zwi您ane z wykonywaniem umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu rozpatrywane b璠 przez s康y powszechne w豉軼iwe dla siedziby Promat.

 

§ 12

Warunki reklamacji dla u篡tkowników b璠帷ych konsumentami

 1. Promat zobowi您ana jest dostarczy U篡tkownikowi towary bez wad. Regulacja tej odpowiedzialno軼i zawarta jest w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególno軼i w przepisach o r瘯ojmi: w art. 556 oraz 5561-5563, oraz w udzielonej gwarancji, o której mowa w punkcie 2 poni瞠j.

2. Wybrane towary obj皻e s gwarancj. Tre嗆 gwarancji (dla towarów, które s ni obj皻e) obejmuje w szczególno軼i obowi您ki gwaranta i czas trwania gwarancji; dost瘼na jest na stronie www.ceramicapromat.pl i do陰czana jest do ka盥ej faktury lub paragonu.

3. U篡tkownik ma prawo do reklamacji towaru na podstawie przepisów o r瘯ojmi lub gwarancji, je瞠li gwarancja zosta豉 udzielona.

4. U篡tkownik ma tak瞠 prawo do zg豉szania reklamacji dotycz帷ej innych us逝g oraz funkcjonowania Serwisu.

5. Reklamacje powinny by zg豉szane na pi鄉ie (na adres: Promat sp. z o.o. ul. Elektryczna 4, 33-100 Tarnów z dopiskiem „reklamacja-sklep internetowy”).

6. Zg這szenie reklamacyjne powinno zawiera imi, nazwisko, adres U篡tkownika, numer telefonu kontaktowego, wskazanie reklamowanego towaru lub us逝gi, udokumentowanie, 瞠 towar zosta zakupiony lub us逝ga zosta豉 zamówiona z wykorzystaniem Serwisu (np. poprzez podanie numeru rachunku lub faktury, kopii rachunku lub faktury wraz ze wskazaniem, której pozycji reklamacja dotyczy) oraz wskazanie przyczyny reklamacji.

7. Sposób rozpatrywania reklamacji: W przypadku reklamacji dotycz帷ych wad towarów Promat mo瞠 dokona szczegó這wych ogl璠zin towaru na miejscu u U篡tkownika, wykona dokumentacj fotograficzn, mo瞠 pobra do bada laboratoryjnych próbki z reklamowanej partii towarów i sporz康za protokó ogl璠zin. Na podstawie zgromadzonych informacji i materiaów, a tak瞠 postanowie niniejszego Regulaminu i przepisów prawa Promat podejmuje decyzj co do uznania lub nieuwzgl璠nienia reklamacji, informuj帷 o tym U篡tkownika.

8. W przypadku reklamacji towaru z tytu逝 r瘯ojmi Promat ustosunkuje si do niej w terminie 14 dni, od daty otrzymania 膨dania wymiany rzeczy lub usuni璚ia wady albo o鈍iadczenia o obni瞠niu ceny z okre郵eniem kwoty, o jak cena ma by obni穎na.

9. U篡tkownik powiadomiony zostanie o wyniku rozpatrzenia reklamacji na pi鄉ie.

10. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 skorzystania z pozas康owych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze. Mo瞠 skorzysta w szczególno軼i z procedur mediacyjnych zapewnionych przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej lub sta造ch polubownych s康ów konsumenckich dzia豉j帷ych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady dost瘼u do tych procedur znajduj si na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

 

§ 13

1. U篡tkownik b璠帷y konsumentem ma prawo odst徙i od umowy zakupu towaru, w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny na warunkach wskazanych poni瞠j.

2. Termin do odst徙ienia od umowy zakupu towaru wygasa po up造wie 14 dni od dnia, w którym U篡tkownik wszed w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna ni przewo幡ik i wskazana przez U篡tkownika wesz豉 w posiadanie towaru (np. Odbiorca).

3. Aby skorzysta z prawa odst徙ienia od umowy, U篡tkownik musi poinformowa Promat o swojej decyzji o odst徙ieniu od umowy w drodze jednoznacznego o鈍iadczenia (na przyk豉d pismo wys豉ne poczt, faksem lub poczt elektroniczn).

4. U篡tkownik mo瞠 skorzysta z wzoru formularza odst徙ienia od umowy znajduj帷ego si w za陰czniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowi您kowe. Mo瞠 równie wype軟i i przes豉 formularz odst徙ienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o鈍iadczenie drog elektroniczn na adres promat@ceramicapromat.pl. Je瞠li U篡tkownik skorzysta z tej mo磧iwo軼i, Promat prze郵e mu niezw這cznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst徙ieniu od umowy na trwa造m no郾iku (na przyk豉d poczt elektroniczn).

5. Aby zachowa termin do odst徙ienia od umowy, wystarczy, aby U篡tkownik wys豉 informacj dotycz帷 wykonania przys逝guj帷ego mu prawa odst徙ienia od umowy przed up造wem terminu do odst徙ienia od umowy.

6. Skutki odst徙ienia od umowy przez Konsumenta.

W przypadku odst徙ienia od umowy zakupu towaru Promat zwraca U篡tkownikowi wszystkie otrzymane od niego p豉tno軼i, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj徠kiem dodatkowych kosztów wynikaj帷ych z wybrania przez U篡tkownika sposobu dostarczenia innego ni najta雟zy zwyk造 sposób dostarczenia oferowany przez Promat), niezw這cznie, a w ka盥ym przypadku nie pó幡iej ni 14 dni od dnia, w którym Promat zosta豉 poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odst徙ienia od umowy. Zwrotu p豉tno軼i Promat dokona przy u篡ciu takich samych sposobów p豉tno軼i, jakie zosta造 przez U篡tkownika u篡te w pierwotnej transakcji, chyba 瞠 wyra幡ie zgodzi si na inne rozwi您anie; w ka盥ym przypadku U篡tkownik nie poniesie 瘸dnych op豉t w zwi您ku z tym zwrotem. Promat wstrzyma si ze zwrotem p豉tno軼i do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odes豉nia, w zale積o軼i od tego, które zdarzenie nast徙i wcze郾iej.

7. Towar nale篡 odes豉 lub przekaza niezw這cznie, a w ka盥ym razie nie pó幡iej, ni 14 dni od dnia, w którym U篡tkownik poinformowa Promat o odst徙ieniu od umowy. Termin jest zachowany, je瞠li towar zostanie odes豉ny przed up造wem 14 dni. Towar powinien by w nale篡ty sposób zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem (na przyk豉d w sposób zbli穎ny do tego, w jaki towar by opakowany w trakcie transportu do U篡tkownika). W przypadku osobistego odbioru towaru przez U篡tkownika, U篡tkownik jest zobowi您any do zwrotu towaru do miejsca, w którym go odebra.

8. U篡tkownik ponosi bezpo鈔ednie koszty zwrotu towaru. Wysoko嗆 tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwot zbli穎n do kosztów wysy趾i towaru do U篡tkownika, jakie wynikaj z cennika zamieszczonego na stronie www.ceramicapromat.pl.

9. U篡tkownik ponosi odpowiedzialno嗆 za zmniejszenie warto軼i towaru b璠帷e wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj帷y poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalno軼i towaru.

10. Prawo odst徙ienia od umowy nie przys逝guje U篡tkownikowi w odniesieniu do umów:

1) o 鈍iadczenie us逝g, je瞠li przedsi瑿iorca wykona w pe軟i us逝g za wyra幡 zgod konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpocz璚iem 鈍iadczenia, 瞠 po spe軟ieniu 鈍iadczenia przez przedsi瑿iorc utraci prawo odst徙ienia od umowy;

2) w której przedmiotem 鈍iadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed逝g specyfikacji konsumenta lub s逝膨ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem 鈍iadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl璠u na swój charakter, zostaj nieroz陰cznie po陰czone z innymi rzeczami.


 

§ 14

 1. Promat dok豉da wszelkich stara, aby Serwis by dost瘼ny 24 godziny na dob.

 2. W celu prawid這wego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalno軼i niezb璠ne jest u篡wanie sprz皻u spe軟iaj帷ego ni瞠j wymienione wymagania techniczne w zakresie oprogramowania: Firefox 25,0+, Internet Explorer 9.0+, Safari 5.0+, Chrome 28,0 +,Opera 15.0.

 3. Dla zapewnienia prawid這wego odwzorowania towarów dost瘼nych w Serwisie, na monitorze urz康zenia, za pomoc którego U篡tkownik korzysta z Serwisu, niezb璠ne jest skalibrowanie monitora tego urz康zenia zgodnie z instrukcj obs逝gi monitora.

 4. Korzystanie z Serwisu za pomoc sieci wi捫e si z zagro瞠niami bezpiecze雟twa, w szczególno軼i w postaci ingerencji osób trzecich, w tym ingerencji w transmisj informacji za pomoc sieci, szkodliwego oprogramowania typu malware, spyware, robaki internetowe (worm), wirusy, czy 豉mania hase. Promat dok豉da nale篡tej staranno軼i w celu prawid這wego zabezpieczenia dzia豉nia serwisu.

 

§ 15

1. Promat mo瞠 zmienia Regulamin. Zmiany Regulaminu s skuteczne po up造wie terminu wskazanego przez Promat, nie krótszego, ni jeden miesi帷 od momentu poinformowania U篡tkownika o zmianie Regulaminu z wykorzystaniem funkcjonalno軼i Serwisu i udost瘼nienia U篡tkownikowi zmienionego Regulaminu.

2. Je瞠li U篡tkownik nie zgadza si na nowe brzmienie Regulaminu, mo瞠 we wskazanym w punkcie poprzedzaj帷ym terminie wypowiedzie umow z Promat w formie pisemnej lub elektronicznej.

3. Up造w terminu wypowiedzenia skutkuje rozwi您aniem umowy i brakiem mo磧iwo軼i korzystania z Serwisu w charakterze U篡tkownika.

 

 
P嚙緙tki gresowe Apavisa
© Promat Sp. z o.o. 2015. Wszystkie prawa zastrze嚙緻ne.
SEO by: Apavisa